خانه نکات حقوقی فسخ اجاره از سوی مستاجر

فسخ اجاره از سوی مستاجر

۰
1

«فسخ» برهم زدن عقدی است که بین دو یا چند نفر مقرر شده است. در حوزه قوانین اجاره‌، موجر و مستأجر دو طرف قرارداد هستند که برهم زدن قرار اجاره‌نامه از سوی هرکدام از آنها به فسخ قرارداد تعبیر می شود.

به گزارش مجله دلتا به نقل از «جوان»، سؤال متداول این است که «اگر مستأجر خانه‌ای را اجاره کند و بعد پشیمان شود اجازه فسخ قرارداد و اجاره‌نامه را دارد؟»

حسین هاشمی نسب، وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ می‌گوید:

اگر مستاجر بنا به دلایلی بخواهد از آپارتمان نقل مکان کند باید از سه ماه قبل موضوع تخلیه را به مالک آپارتمان اطلاع دهد. به عبارت دیگر سه ماه معمولاً برای فسخ قرارداد زمان لازم است. برای فسخ قرارداد ابتدا باید به شرایط مقرر در اجاره‌نامه رجوع کرد و  میزان خسارتی که برای فسخ قرارداد معین شده است را دید. در صورتی که خسارت تعیین نشده باشد، مالک برای گرفتن خسارت می ‌تواند با ارائه ادله و مدارک به دادگاه مراجعه کند.

پس از تعیین مدت اجاره و تدوین اجاره‌نامه، به هیچ عنوان قرارداد نه توسط موجر و نه توسط مستأجر قابل فسخ نیست، مگر در شرایط خاص. به عنوان مثال مورد اجاره تلف شده باشد و امکان استفاده برای مستأجر نباشد و گرنه در حالت عادی هیچ دلیل قانونی برای فسخ قرارداد از سوی مستأجر و موجر وجود ندارد.

موارد فسخ اجاره‌نامه توسط مستأجر به صورت مختصر شامل موارد زیر است:

  • بر اساس ماده 6 در صورت که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. البته با رعایت کامل ماده 415 قانونی مدنی.
  • در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد برای نمونه در برخی قراردادها اجازه فسخ قرارداد از سوی مستأجر محدود به دلایل خاصی امکانپذیر است که تعیین دلایل با همفکری و اتفاق نظر دو طرف صورت می گیرد.
  • هرگاه مورد اجاره کلی یا جزئی در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
  •  براساس ماده 7 هرگاه مستأجر به علت انقضای مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر می تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نموده و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
  •  از تاریخ ارائه کلید به دادگاه، موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.