ثبت سایر موارد صنعتی برای اجاره در اقبالیه

اطلاعات آگهی دهنده

مشخصات اصلی ملک

توضیحات تکمیلی