ثبت سایر موارد صنعتی برای اجاره در بهارستان

اطلاعات آگهی دهنده

مشخصات اصلی ملک

توضیحات تکمیلی