نمودار نوسانات قیمت ملک در 6 سال اخیر در تهران

راهنمای نمودار:

1. ستون های نمودار، نمایشگر قیمت ملک به میلیون تومان و ردیف ها، نمایشگر ماه های سال است.
2. برای مشاهده ی قیمت دقیق هر نقطه، ماوس را روی نقطه مورد نظر در نمودار نگه دارید.
3. با انتخاب سال های ثبت شده در کادرهای زیر، سال مورد نظر را از نمودار حذف یا به آن اضافه کنید.
سال: