سپردن آپارتمان مسکونی برای اجاره در استان کرمانشاه

اطلاعات آگهی دهنده:
مشخصات اصلی ملک:
توضیحات تکمیلی:
عکس های ملک: حداقل یک عکس الزامی است.
استفاده از عکس های تکراری، نامتعارف و غیر مرتبط باعث عدم تایید و ثبت ملک می شود.